NYHETSARKIVET
19 okt 2021 13:05
UBS ännu inte delgivna Pensionsmyndighetens stämning på 400 miljoner kr
I somras stämde Pensionsmyndigheten företaget UBS (Union Bank of Switzerland) Third Party Management på 42,3 miljoner dollar, nästan 400 miljoner kr, plus ränta.

Detta för att man ansåg att UBS faktiskt hade ansvar att skydda spararnas pengar i Allraskandalen.

Det var nämligen UBS som satt upp fondhotellet som Allraspararnas pengar förskingrades ifrån. Här gör Pensionsmyndigheten gällande att UBS Third Party management inte kunde outsourca allt ansvar utan att man som fondhotell faktiskt hade avtalat med Pensionsmyndigheten om att få ha fonder på fondtorget. Och då ska man sköta sig.

Pensionsmyndigheten anser inte att de tagit det ansvaret och påpekar till exempel att man inte borde ha gått med på att Allrafonderna/Prognosia köpte in warranter till överpris till fonderna.

"Förevarande mål handlar i allt väsentligt om hur vissa personer, med ett kontrollerande inflytande över Prognosia AB, på ett otillåtet sätt har agerat för att tillgodogöra sig fondmedel på bekostnad av pensionsspararna. De fondmedel som dessa personer har tillgodogjort sig har tillhört pensionsfonder för vilkas förvaltning fondbolaget UBS ansvarat. Att ägare och företrädare för Prognosia AB kunnat förfoga över medlen i pensionsfonderna, trots att UBS varit det ansvariga fondbolaget, är en följd av att UBS mot ersättning outsourcat förvaltningen av pensionsfonderna till Prognosia AB. Personernas agerande har lett till investeringsbeslut som fattats i andra intressen än i fondandelsägarnas intresse. Besluten har varit föranledda av personernas önskan att tillgodogöra sig medel ur fonderna och inte uteslutande av att göra för fondandelsägarna bra investeringar. I det fall som utgör den skadegrundande handlingen i nu aktuellt mål har investeringsbeslutet inte fallit väl ut utan istället lett till en skada om 42 343 844 USD för Pensionsmyndigheten /pensionsspararna", skriver Pensionsmyndigheten i stämningen från den 2 juli i år.

Trots att mer än tre månader gått har UBS Third Party Management ännu inte delgivits den omfattande stämningen. Bolagets ombud i Sverige, advokatbyrån DLA Piper, kommunicerar visserligen med Stockholms tingsrätt men påpekar att man ännu saknar en del av de handlingar som Pensionsmyndigheten lämnat in till domstolen.

Vissa av bevisen är så omfattande att de skickats in på USB-minnen. Till det kommer att många av handlingarna måste översättas för att man i Luxemburg ska kunna läsa och se vad man anklagas för.

Advokat Douglas Hamilton på DLA Piper skriver till tingsrätten:

"Vi vill för undvikande av tvivel nämna att vi inte är behöriga att motta delgivning för svarandens räkning."

Om man ska bli stämd på en halv miljard kr kan UBS säkert vänta med att säga att man tagit del av handlingarna från Sverige och förstått vad där står. Fortsättning följer.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561