NYHETSARKIVET
8 nov 2021 12:10
Och lobbyinsatsen ser ut att ha tagit skruv - regeringen verkar ha lyssnat
Sent i fredags presenterade regeringen en promemoria med förslag som ser ut att vara den lösning som Folksam vill ha på skatteproblemen vid ombildningar.

Pensionsnyheterna har endast hunnit ögna promemorian men konstaterar att det kan bli lagändringar som passar som hand i handske för bolaget. Detta genom att den nya lagen ska möjliggöra överlåtelser av delbestånd, genom att definititonerna i lagen ändras.

I sammanfattningen står följande att läsa:

I promemorian föreslås ett tillägg till innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd i 39 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) och i 9 § femte stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Tilläggen innebär att ett försäkringsföretag kan överlåta samtliga tjänstepensionsförsäkringar och därmed sammanhängande verksamhet till ett annat försäkringsföretag utan inkomstskattekonsekvenser och med skattemässiga kontinuitet avseende avkastningsbeskattade tillgångar.

Det övertagande företaget inträder i det överlåtande företagets skattemässiga situation.

Som förutsättning gäller dock, utöver de villkor som sedan tidigare gäller för skattefri överlåtelse av helt försäkringsbestånd, att överlåtelsen görs som ett led i att tjänstepensionsverksamheten ska bedrivas av ett tjänstepensionsföretag.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och upphöra att gälla den 1 januari 2023. De nya bestämmelserna får tillämpas på överlåtelser av försäkringsbestånd som genomförs under perioden 1 januari–31 december 2022.

Nu ska promemorian ut på remiss till den 10 januari 2022. Sen propp och riksdagsbeslut under våren i det som kanske ska kallas för "Lex Folksam". Preliminärt ber Pensionsnyheterna att få gratulera Folksam till en god lobbyinsats, om vi fattat saken rätt.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561