NYHETSARKIVET
8 nov 2021 12:14
Sverige får egen diskonteringsräntekurva
I EU-kommissionens förslag om ändringar i Solvens 2-regelverket har Sveriges lyckats behålla en egen diskonteringsräntekurva.

Den medför lägre försäkringstekniska avsättningar (FTA) än vad som är fallet för försäkringsföretag i andra EU-länder.

Att Sverige har en egen diskonteringsräntekurva beror på vår korta räntemarknad. Vi har ännu inte en likvid obligationsmarknad bortom tio år, vilket euro-marknaden har. Därav den svenska särbehandlingen.

Att Sverige har en obligationsmarknad som inte är särskilt likvid bortom tio år, beror främst på att svenska statens lånebehov är jämförelsevis litet och att den svenska bolånemarknaden skiljer sig från övriga Europa där den mer är knuten till långa obligationslån.

EU:s tillsynsmyndighet, Eiopa, har i revideringen av Solvens 2 funnit att swapmarknaden i euro är likvid ända upp till 50 år.

För att ta hänsyn till detta har Eiopa och EU-kommissionen därför föreslagit att nuvarande sista likviditetspunkt (last liquid point) i diskonteringsräntekurvan på 20 år ska höjas till 50 år. En ändring av sista likvida punkten för euro från 20 till 50 år försämrar solvenssituationen för försäkringsbolag i euro-området.

Därför föreslår EU-kommissionen att en ny alternativ extrapoleringsmetod införs som kommer innebära att de försäkringstekniska avsättningarna ökar, eftersom durationen på försäkringsbolagens skuldåtaganden ökar.

Det här är lite komplicerad materia, så vi låter Younes Elonq, aktuarie på Finansinspektionen förklara:

- Den alternativa extrapoleringsmetoden konstrueras med bland annat en konvergensparameter som kallas Alfa. Denna konvergensparameter bestämmer hastigheten för konvergensen efter sista likvida punkten till en slutlig terminsränta (Ultimate Forward Rate) och den spelar en viktig roll för konstruktionen av den slutliga diskonteringsräntan.

I förslaget ska konvergensparametern för bland annat euro successivt sänkas linjärt från nuvarande 20 till 10 procent under infasningsperioden till 2032. En lägre Alfa ger högre försäkringstekniska avsättningar, som kan innebära försämrad solvenskvot för försäkringsbolagen. Det kompenseras av att försäkringsbolagen under en övergångsperiod får anpassa sig och stärka sin kapitalbas. Sverige har som enda land i EU fått en konvergensparameter (Alfa) på 40 procent och vi slipper infasningen mot en lägre Alfa. Det betyder att nuvarande diskonteringsräntekurva för svenska försäkringsbolag inte ändrar sig så mycket som för andra europeiska försäkringsbolag, säger Younes Elonq.

Svensk Försäkring är ändå inte nöjd med EU-kommissionens förslag att ändra extrapoleringsmetod för diskonteringsräntan.

- Vi ser inget behov av att ändra extrapoleringsmetod för Sverige eller för andra valutor. Varken Eiopa eller EU-kommissionen ger någon förklaring till varför det ska göras mer än att de anser att det bör göras för euroområdet. Sverige har fortsatt en kort räntemarknad och den nya extrapoleringsmetoden kommer att innebära en lägre diskonteringsränta och därmed högre försäkringstekniska avsättningar för svenska försäkringsbolag, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

Han är även orolig över att konvergensparametern (Alfa) för Sverige i slutändan blir lägre än i Eiopas förslag (40 procent), vilket skulle innebära en ännu lägre diskonteringsränta.

Extrapoleringen av diskonteringsräntan är enligt honom en mycket viktig fråga för svenska försäkringsbolag i den pågående översynen av Solvens 2.

//Ola Hellblom
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561