NYHETSARKIVET
12 nov 2021 12:49
Mellandom om frilagd premie eller premietrappa väntas i Fujitsumålet
Efter en muntlig förberedelse i Arbetsdomstolen ser det nu ut som om målet kommer att avgöras i två steg, genom en så kallad mellandom.

Det framgår av protokollet av den muntliga förberedelsen som Pensionnyheterna tagit del av.

Parterna är Fujitsu/Almega och Unionen som företräder två anställda som är missnöjda med sina pensionsavsättningar som gjorts enligt modellen med frilagd premie och de tycker att de skulle ha haft en premietrappa i enlighet med bolagets pensionspolicy som ändrades för tio år sedan.

(Den frågan är ju i dagsläget mycket aktuell eftersom Alecta igår meddelade att man kommer att sänka sina premier för ITP 2, något som betyder att den frilagda premien för tiotaggare faller.)

Arbetsgivarna har yrkat att Arbetsdomstolen först ska ta ställning till om det var rätt att låta de anställda ligga kvar i systemet för frilagd premie, trots att Fujitsu för tio år sedan införde premietrappan i pensionspolicyn.

I protokollet läser Pensionsnyheterna att domstolen ska pröva: "om bolaget har varit skyldigt att utge pensionspremier till XX och YY beräknade enligt den premietrappa, som föreskrivits i pensionspolicyn som började gälla från och med den 1 januari 2010 och som uppdaterats därefter eller om bolaget fullgjort sina skyldigheter genom att betala pensionspremier med frilagd premie."

I andra hand vill man att Arbetsdomstolen prövar "om bolaget redan fullgjort sin betalningsskyldighet genom att betala pensionspremier med frilagd premie till XX respektive YY, enligt punkten 5.2.2 i ITP-planen, eftersom totalkostnaden enligt bestämmelsen, vid tillämpning av den alternativa pensionslösningen för XX respektive YY, under intjänandetiden inte får beräknas överstiga totalkostnaden för förmånerna enligt planens huvudregel och om yrkandena i målet inte är förfallna till betalning".

Ingen av parterna har invänt mot att det blir ett avgörande genom mellandom av "processekonomiska skäl".

Först när domstolen dömt i frågorna ovan kan processen gå vidare.

Om domstolen i mellandomen anser att Fujitsu tolkat lag och avtal korrekt är det inte mycket att hoppas på för de missnöjda medarbetarna. Men det finns hål i resonemangen på båda sidor. Arbetsgivarna har medgett att den nya pensionspolicyn skulle gälla alla anställda men att just frågan om premietrappa inte skulle göra det, vilket känns som en slamkrypare.

Och Unionen har räknat fel på ITPK-premierna. Det är frågetecken som domstolen får klara ut innan en mellandom kan avkunnas.

Skulle domstolen döma till arbetsgivarnas fördel kan medarbetarna möjligen ge sig på de rådgivare/förmedlare som Fujitsu engagerat och där klaga på att de inte fått tillräckligt bra råd och söka kompensation.

Målet är uppsatt för huvudförhandling den 18 och 19 maj 2022.TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561