NYHETSARKIVET
15 mar 2022 12:33
Allra förlorade igen – öppnar för huvudförhandling om Luxemburgpengarnaa
År 2018 stämde Pensionsmyndigheten Allras fondbolag i Luxemburg på omkring 250 miljoner kr.

Detta för att de varit inblandade i bedrägeriet mot pensionsspararna i Allra. Detta för att man köpte in warranter till Allrafonderna och skar emellan genom höga provisioner.

Det här stod i strid med det avtal som Allra undertecknat med Pensionsmyndigheten, menade myndighetens jurister, som krävde fondbolaget Allra Asset Management i Luxemburg på pengarna.

Nu, fyra år senare, ser det ut som att Allras advokater från Gernandt & Danielsson inte längre kan hindra en process, något som man kämpat länge för att slippa.

Som grund för sitt yrkande gjorde Pensionsmyndigheten i första hand gjort gällande att Allra i samband med ett flertal warrantaffärer utförda under åren 2015–2016 har agerat i strid med ett mellan parterna ingånget samarbetsavtal och därigenom orsakat Pensionsmyndigheten skada.

I andra hand har Pensionsmyndigheten gjort gällande att Allra genom sitt agerande vid de angivna warrantaffärerna har ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot Pensionsmyndigheten på utomobligatorisk grund, alltså att någon utomstående med koppling till avtalet medverkat, trots att man inte varit part i avtalet.

I tredje hand har Pensionsmyndigheten gjort gällande att arbetstagare hos Allra genom brott har vållat skadan i tjänsten, varför Allra svarar gentemot Pensionsmyndigheten för skadan, det som juristerna kallar principalansvar.

I juni avvisade tingsrätten Allras avvisningsyrkande, där man ansåg att Allra i Luxemburg inte skulle ha med saken att göra för att man inte skrivit på avtalet med Pensionsmyndigheten.

I förra veckan meddelade Stockholms tingsrätt att man avvisar Allras yrkande om avvisning när det gäller frågan om den så kallade prorogationsklausulen.

Det innebär att Allra hävdat att frågan som ska prövas inte ska göras i Stockholms tingsrätt som det står i avtalet med Pensionsmyndigheten.

Prorogantion innebär att man redan på förhand i avtal kommit överens om var tvister ska hanteras. Allra har menat att den fråga som Pensionsmyndigheten vill ha prövad i Stockholms Tingsrätt inte har med Allra i Luxemburg att göra och att de alltså inte är en del av avtalet.

Pensionsmyndigheten har envist hävdat att det varit fråga om brister i kapitalförvaltningen i Luxemburg och har menat att man har rätt att få skadeståndsfrågan prövad i domstolen i Stockholm.

I beslutet anser tingsrätten att det är processekonomiskt mer praktiskt att alla frågor granskas av en instans sammanhållet. Det är därför bättre att Stockholms tingsrätt, med hänsyn tagen till prorogationsklausulen, får pröva frågan. Man har alltså gjord en vidare tolkning av vad samarbetsavtalet med Pensionsmyndigheten faktiskt innehåller.

Det innebär att man nu kan påbörja skadeståndsmålet, när de processuella invändningarna från Allra är bortstädade. Nu kan huvudförhandling inledas och då svara på om Pensionsmyndigheten har rätt till 250 miljoner kr i skadestånd för de "brister i kapitalförvaltningen" som gjorde att Pensionsmyndigheten lämnade in sin stämning mot Allra i Luxemburg för fyra år sedan.

Sen är det en helt annan fråga hur mycket pengar som finns att hämta därifrån om Pensionsmyndigheten når framgång med sitt skadeståndsyrkande.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561