NYHETSARKIVET
15 mar 2022 12:44
Pensionsmyndighetens officiella remisskritik av garantitillägget
Det är tydligt att regeringens egen myndighet Pensionsmyndigheten inte gillar garantitillägget som tagits fram av (S) (V) och (MP).

Ett nytt skattefinansierat bidrag till pensionssystemet verkar vara det sista myndigheten tycker att man behöver. Det blir för rörigt.

"Pensionssystemet med dess olika delar, allmän pension, tjänstepension och eget pensionssparande, upplevs av många som komplicerat. Det föreslagna garantitillägget bidrar till att pensionssystemet och särskilt den allmänna pensionen blir ännu svårare att förstå. Det finns sedan tidigare fyra skattefinansierade förmåner för dem med låga pensioner (garantipension, bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd). Tillsammans med den senaste beslutade förmånen inkomstpensionstillägget och det nu föreslagna garantitillägget kommer pensionssystemet, utöver den inkomstgrundade pensionen, att bestå av sammanlagt sex skattefinansierade pensionsförmåner som syftar till att ge personer med låg pension en tillräcklig inkomst. Samtliga förmåner prövas mot andra inkomster men på sex olika sätt. Därutöver behandlas de inte lika i skattehänseende. Det är, enligt Pensionsmyndigheten, en ordning som försvårar förståelsen och minskar förtroendet för systemet."

Om den kritiken räcker, ser myndigheten även risker med hur garantitillägget kan komma att uppfattas av EU och hur man där kommer att kategorisera det.

På Pensionsmyndigheten har man i färskt minne det kaos som uppstod när EU-domstolen bedömde att de svenska garantipensionerna var att betrakta som en "minimiförmån" eller grundpension, vilket skapade en enorm oreda och massvist med extrajobb.

"Pensionsmyndigheten anser mot denna bakgrund att frågan om garantitilläggets EU-rättsliga kategorisering skulle behöva utredas mer grundligt, särskilt med avseende på garantitilläggets koppling till förmånen bostadstillägg till pensionärer, vilken förmån kategoriseras som en icke- avgiftsfinansierad förmån enligt artikel 70 i EU-förordning 883/2004", skriver man i remissvaret.

Problemen med garantitillägget och EU-rätten kan sägas ha sin grund i att konstruktionen att gå vägen över bostadstillägget, för att nå målet att höja garantipensionerna.

Vänsterpartiets konstruktörer har byggt förslaget för att det ska se ut som att det är ett bostadstillägg, fast det inte är det.

Konstruktionen har valts för att man då kan runda pensionsgruppen och hävda att bostadstillägget är en förmån som inte är en del av pensionsöverenskommelsen.

Pensionsmyndigheten ser risken att garantitillägget kan göra att EU kan börja rota i garantipensionerna och än en gång ställa till det för Sverige och skriver:

"Frågan är om garantitilläggets författningsmässiga placering inom förmånen bostadstillägg, vid en eventuell prövning av EU-domstolen, möjligen också skulle kunna påverka bostadstilläggets nuvarande kategorisering, vilket i sin tur skulle kunna påverka Pensionsmyndighetens handläggning av ärenden om bostadstillägg."

Redan de här synpunkterna gör att Pensionsmyndigheten tycker att riskerna är stora med att införa tillägget och att det blir minst sagt komplicerat.

Myndigheten menar att det finns enklare alternativ om man vill ge mer pengar till pensionärerna och skriver:

"En likartad höjning som garantitillägget går att uppnå enklare, billigare och inom ramen för nuvarande pensionssystem".

Tricket blir då att man helt enkelt höjer garantipensionsnivåerna, utan att ta omvägen över bostadstillägget som förslaget egentligen inte har ett dugg med att göra.

Problemet för regeringen och partierna bakom garantitillägget då måste få med sig Pensionsgruppen. Där finns ju varken beställaren Vänsterpartiet eller det utsparkade miljöpartiet representerade.

Pensionsmyndighetens sågning torde väga tungt när regeringen tar ställning till om man ska ta förslaget till riksdagen eller inte.

Och myndigheten är inte ensam om att göra tummen ned för förslaget. Frågan är bara hur man ska kunna blidka vänsterpartiet om det förslag som de villkorade sina röster på i statsministeromröstningen inte genomförs enligt planen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561